RPO
Dnia 07-08-2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0059/18 pn. ,,Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”

w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Cel projektu:

  • utworzenie i wyposażenie Poradni kardiologicznej, urazowo-ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc
  • doposażenie Pracowni badań nieinwazyjnych serca, Gabinetu zabiegowego w ramach Oddziału chirurgicznego w zakresie urazowo – ortopedycznym, Bloku operacyjnego w zakresie urazowo – ortopedycznym oraz Sali intensywnej opieki medycznej

Planowane efekty:

  • przeniesienie ciężaru opieki z oddziałów stacjonarnych na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ramach opieki koordynowanej
  • wyższe standardy opieki dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, pulmonologicznymi i cierpiącym z powodu urazów z przyczyn zewnętrznych
  • poprawa jakości świadczonych specjalistycznych usług medycznych

Wartość projektu: 4 183 033,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 362 005,74 zł